Mihailo Lalić. A Hundred Years from His Birth (1914–2014)

Mihailo Lalić. Sto godina od rođenja (1914–2014)
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
7–8. 10. 2014.
Book number in Edition:
130
Book number in Department:
2
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
398
ISBN:
978-86-7215-363-7
COBISS.CG-ID:
27495440
Short link to the book:
http://canupub.me/1kph
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радомир В. Ивановић: Даровити стваралац и мислилац
 2. Мила Медиговић-Стефановић: Историја и биографија у Лалићевом међуратном стваралаштву (1935–1941)
 3. Лидија Томић: Историја и фикција у роману „Ратна срећа” Михаила Лалића
 4. Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић: Пејо и Обро Грујовић — два виђења традиције
 5. Нeнaд Вукoвић: Пољска тумачења Лалићева полазишта militia est vita hominis super terram
 6. Синиша Јелушић: Ђаволова љубавница: функција архетипског симбола
 7. Драгутин П. Вукотић: Лалић се аутоизолацијом штитио од дангубе
 8. Весна Вукићевић-Јанковић: Научни допринос рецепцији Лалићевог књижевног дјела
 9. Радмило Н. Маројевић: Фолклорни елементи, Његошеве крилатеме и фразеолошка игра ријечима као преводилачки проблем
 10. Ана Б. Пејановић: Лалићева „Свадба” на руском језику
 11. Јелена Башановић-Чечовић: Употреба слободног инструментала и инструментала са предлогом с(а) у роману „Хајка” Михаила Лалића (граматички и стилистички аспект)
 12. Ивана Петровић-Рачић: Поетизација наративне парадигме у Лалићевом роману „Зло прољеће”
 13. Наташа Јововић: Стилска обиљеженост наративног презента у романима Михаила Лалића
 14. Данијела Радојевић: Нека значења и функције перфекта и плусквамперфекта и њихових синтаксичких синонима у језику Михаила Лалића
 15. Живко Ђурковић: Лица и наличја револуције у Лалићевом дјелу „Прутом по води”
 16. Благота Мркаић: Историјско као надахнуће и умјетничка визија (транспозиција) у Лалићевом роману „Ратна срећа”
 17. Милорад Јеврић: Андрић и Лалић као његошолози
 18. Соња Томовић-Шундић: Лелејци Михаила Лалића
 19. Зора Јестровић: Радмила — „жена које нема”, једна опсесивна тема Михаила Лалића у контексту глобалне идеје о аутокритици Револуције
 20. Милун Лутовац: Медитативна проза Михаила Лалића „Прелазни период”
 21. Срђан Вукадиновић: Театарски живот дјела Михаила Лалића
 22. Радомир В. Ивановић: Епска и лирска нарација у објављеним и необјављеним поемама Михаила Лалића
 23. Добрило Аранитовић: Библиографија посебних издања о књижевном дјелу Михаила Лалића
 24. Књижевна заоставштина Михаила Лалића