KEY WORD: Shkodra Lake

THE IDENTIFICATION OF RANAVIRUSES IN RANA TEMPORARIA AT SHKODRA LAKE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

WATER QUALITY EVALUATION IN SHKODRA LAKE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

ADMINISTRIMI I QËNDRUESHËM EKONOMIK I BIODIVERSITETIT NË FERMËN BUJQËSORE, FAKTOR PËR RUAJTJEN DHE ZHVILLIMIN E EKOSISTEMIT NË RAJONIN JUGOR TË LIQENIT TË SHKODRËS

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

PRELIMINARY RESULTS FROM THE STUDY OF FLORA AND VEGETATION OF SHKODRA LAKE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

VLERËSIMI I RITMIT TË EMETIMIT DHE TË TRANSPORTIT NË DISA LOKALITETE TË LIQENIT TË SHKODRËS

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

SEDIMENTARY ACCUMULATION IN THE LARGE SHALLOW SHKODRA LAKE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top