Četvrti lingvistički skup „Boškovićevi dani”

Четвртая лингвистическая конференция «Дни бошковича»
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
8–9. 10. 1988.
Broj knjige u ediciji:
53
Broj knjige u odjeljenju:
17
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
250
ISBN:
86-7215-105-4
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/uyhy
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Драгутин Вукотић: ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЈЕЗИКОСЛОВНИХ НЕСУГЛАСИЦА (поздравна ријеч)
 2. Радојица Јовићевић: ЛИЧНОСТ И ДЕЛО ЛИНГВИСТЕ РАДОСАВА БОШКОВИЋА
 3. Асим Пецо: ИМЕНИЦЕ НА -Ш У НАШЕМ ЈЕЗИКУ — ПОСТАНАК И ЗНАЧЕЊА
 4. Радоје Симић: НЕКИ ОПШТИ И ТЕОРИЈСКИ ПРОБЛЕМИ ТВОРБЕНЕ СЕМАНТИКЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 5. Бранислав Остојић: О СУПСТАНТИВНОЈ СЕМАНТИЧКО-ТВОРБЕНОЈ СТРУКТУРИ НЕКИХ ЦРНОГОРСКИХ ПЕЈОРАТИВА
 6. Живојин Станојчић: ПОЈЕДИНАЧНО И ЗБИРНО У ПЛУРАЛСКОМ ЗНАЧЕЊУ НЕКИХ ИМЕНИЦА СА СУФИКСОМ ЈЕ
 7. Божо Ћорић: О ЈЕДНОМ НЕРЕГИСТРОВАНОМ, А ПРОДУКТИВНОМ СУФИКСУ (суфикс -изација)
 8. Хаснија Муратагић Туна: ЛЕКСИЧКИ СИНОНИМИ У ДЕЛИМА САВРЕМЕНИХ ПИСАЦА
 9. Рајка Биговић-Глушица: СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАЈЕВИ ТВОРБЕ ПРИДЈЕВА У ЈЕЗИКУ ЦРНОГОРСКИХ ПИСАЦА XIX ВИЈЕКА
 10. Љиљана Суботић: СЕМАНТИКА И НАРОДНА ТАКСОНОМИЈА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА
 11. Милорад Дешић: АНТОНИМИ У НОВИЈИМ РЈЕЧНИЦИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 12. Милица Радовић-Тешић: ИМЕНИЧКА ОБРАЗОВАЊА С ПРЕФИКСОМ ПА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 13. Драго Ћупић: ДЕМИНУТИВНА ОБРАЗОВАЊА У РЈЕЧНИКУ ГОВОРА ЗАГАРАЧА
 14. Стана Ристић: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ ДУША У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 15. Јелица Јокановић-Михајлов: О НОВОМ ЗНАЧЕЊУ ЈЕДНОГ ТИПА ДВОЧЛАНОГ ЗАМЈЕНИЧКОГ АТРИБУТА
 16. Зорица Радуловић: ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКА КОМПОНЕНТА ТВОРБЕНИХ МОДЕЛА У ЈЕЗИКУ МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА
 17. Драга Бојовић: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧКИ И ТЕРМИНОЛОШКИ СТАТУС ПРОБЛЕМА КОНГРУЕНЦИЈЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 18. Милан Стакић: СЕМАНТИЧКО ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ДЕРИВАЦИОНИХ ДУБЛЕТА
 19. Валентина Дарагая: ДУХОВНЫЕ СМЫСЛИ СЛОВА В НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ
 20. Маријана Киршова: НАЗИВИ НЕКИХ ЖИВОТИЊА У ФУНКЦИЈИ ОДРЕЂЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧОВЈЕКА (у српском и руском језику
 21. Krzystof Kusal: ЖАРГОНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ — ТРАДИЦИОННОЕ И НОВАТОРСКОЕ
 22. Ксенија Кончаревић: РУСКА ЛЕКСИКА ИЗ РЕЛИГИЈСКО ЦРКВЕНЕ СФЕРЕ И ЊЕНА ЛЕКСИКОГРАФСКА ОБРАДА (социолингвистички и лингвокултуролошки приступ)
 23. Дојчил Војводић: VERBA DICENDI У ПЕРФОРМАТИВНОЈ УПОТРЕБИ (покушај семантичке интерпретације)
 24. Јелица Стојановић: НЕКЕ ЛЕКСИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БЈЕЛОПОЉСКОГ ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА
 25. Александар Милановић: КОНТАКТНИ СИНОНИМИ (ПОСРБИЦА — ОРИЈЕНТАЛИЗАМ) У ЈЕЗИКУ БЕЧКИХ НОВИНА СЕРБСКИХ