KEY WORD: German Project — International Private Law

Uticaj njemačkog projekta građanskog zakonika na pravila međunarodnog privatnog prava u Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru 

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top