Književno stvaralaštvo Miodraga Bulatovića

LITERARY CREATION OF MIODRAG BULATOVIĆ
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
20. 10. 2011.
Broj knjige u ediciji:
121
Broj knjige u odjeljenju:
39
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
200
ISBN:
978-86-7215-322-4
COBISS.CG-ID:
23344400
Bibliografska jedinica:

Književno stvaralaštvo Miodraga Bulatovića, Zbornici radova sa naučnih skupova, 121, Odjeljenje umjetnosti, 39, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/e1c2
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радомир В. Ивановић: Стварање као судбина (Експлицитна поетика Миодрага Булатовића)
 2. Жарко Ђуровић: Верзије и аверзије живота у роману „Херој на магарцу”
 3. Синиша Јелушић: Интертекстуални дијалог: Булатовић, Бекет, Достојевски
 4. Радивоје Константиновић: Рецепција романа Миодрага Булатовића у Француској
 5. Зорица Радуловић: Језичко-стилске особености у дјелу Миодрага Булатовића
 6. Татјана Бечановић: Процес симболизације у Булатовићевом роману Gullo Gullо
 7. Лидија Томић: Тематски паралелизам у прози Миодрага Булатовића
 8. Рајка Глушица: Стилски механизам гротеске и лексикостилеми у Булатовићевом роману Херој на магарцу
 9. Весна Вукићевић-Јанковић: Семантичка дисперзивност Булатовићевог романа Gullo Gullo
 10. Јелена Кнежевић: Човјек-животиња — кафкијанско одљуђивање у романима Миодрага Булатовића
 11. Горан Секуловић: Композиционе и структурне иновације у роману „Црвени петао лети према небу”
 12. Милош Ђорђевић: Библија као контекст приповедaња Миодрага Булатовића
 13. Душан Ичевић: Годоова чекаоница
 14. Данијела Ристић: О употреби и стилогености неких стилистичких текстуалних конектора у повијестима Вук и звоно Миодрага Булатовића
 15. Јелена Башановић-Чечовић: О посебном стилском учинку неких језичких јединица у језику Миодрага Булатовића (на примјерима из романа Црвени петао лети према небу)