Prvi lingvistički skup u spomen na Radosava Boškovića

The First Scientific Linguistic Meeting in Memory of Radosav Bošković
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
14–15. 05. 1987.
Broj knjige u ediciji:
17
Broj knjige u odjeljenju:
6
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
284
ISBN:
86-7215-012-0
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/3jsa
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радосав Бошковић (Биографски подаци)
 2. Ријеч потпредсједника ЦАНУ и предсједника Организационог одбора Скупа академика Чеда Вуковића
 3. Ријеч Светозара Домазетовића, предсједника СО Даниловград
 4. Ријеч Момчила Шалетића, директора Музејско-документационог центра Даниловград, на затварању скупа
 5. Миљан Мојашевић: Неколико цртица за интелектуалну биографију Радосава Бошковића
 6. Чедо Вуковић: Лингвистички видици Радосава Бошковића
 7. Милосав Бабовић: Књига Радосава Бошковића
 8. Милосава Стојнић: Неке карактеристичне црте предавачког и научног стила професора Радосава Бошковића
 9. Радојица Јовићевић: Тематика и методолошки поступак професора Радосава Бошковића
 10. Душан Јовић: Корелативност језика и научне аргументације професора Радосава Бошковића
 11. Светозар Николић: Критичко-полемички приступ у научном методу професора Радосава Бошковића
 12. Нина Максимовна Елкина: Р. Бошкович и вопросы компаративной славистики
 13. Ivan Jerković: Radosav Bošković i slovenska jezička porodica
 14. Гордана Јовановић: Западнословенска језичка заједница у научном делу Радосава Бошковића
 15. Богдан Терзић: Источнословенска језичка грађа у научном делу Радосава Бошковића
 16. Idriz Ajeti: Albanski jezik u komparativnim studijama profesora Radosava Boškovića
 17. Бранислав Остојић: Вук и Даничић у радовима Радосава Бошковића
 18. Драгомир Вујичић: Уз педесетогодишњицу Бошковићевог дјела „Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници“
 19. Vjeslav Boriš: Pitanja praslovenske tvorbe riječi u radovima Radosava Boškovića
 20. Ирена Грицкат: Значења афиксалне глаголске деминуције
 21. Радмило Маројевић: Бошковићев метод творбено-семантичке реконструкције и његов значај за компаративно-историјску дериватологију словенских језика
 22. Eugenija Barić: Mocijska tvorba i pogledi Radosava Boškovića
 23. Јелка Матијашевић: Компаративна проучавања Радоcaвa Бошковића у светлу семантичке деривације
 24. Милан Стакић: Семантичка компонента развитка именских суфикса у радовима професора Радосава Бошковића
 25. Мато Пижурица: Једначење множинских падежа у cвjeтлу Бошковићевих запажања
 26. Александар Младеновић: Око именице „клетав”
 27. Милица Радовић-Тешић: Рад професора Бошковића на Речнику CAHУ
 28. Светозар Стијовић: О славенизмима у Речнику уз Целокупна дела Петра II Петровића Његоша
 29. Асим Пецо: Радосав Бошковић као дијалектолог
 30. Митар Пешикан: О испитивању црногорских говора из међу два рата
 31. Фрањо Већеслав Мареш: Српскохрватски новоштокавски npoзодијски систем (у синхронијском погледу)
 32. Драго Ћупић: Узлазни акценти у старијим говорима Црне Горе (и Бошковићево испитивање ових акцената)
 33. Petar Šimunović: Povodom nekih toponima iz Boškovićeva zavičaja
 34. Милица Грковић: Допринос професора Бошковића ономастичким истраживањима код нас
 35. Никола Родић: Антропонимијска проблематика у радовима професора Бошковића
 36. Мирослав Николић: О хипокористицима типа Чâле, Чâла, Чâлов
 37. Библиографија Радосава Бошковића