Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 10/1994

Proceedings of the Section of Natural Sciences, 10/1994
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
282
ISSN:
0350-5464
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/3zv4
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Akademik Marko Ulićević — biografija i bibliografija
 2. Marko Ulićević: Proučavanje uslova za uspješno gajenje vinograda na plitkim zemljištima
 3. Gordan S. Karaman: Nove i interesantne vrste roda Niphargus Schödte 1849 (fam. Niphargidae) iz Italije (212. Prilog poznavanju Amphipoda)
 4. Gordan S. Karaman: Daljnje studije roda Niphargus Schiödte 1849 u Evropi, N. Ivo-Karamani, n. sp., I N. danielopoli, n. sp. (210. Prilog poznavanju Amphipoda)
 5. Ranislav Bulatović: Nestabilnost ravnoteže u analitičkom potencijalnom polju
 6. Stevan Petković, Dragana Ulićević: Calanoida (Crustacea, Copepoda) u slatkim vodama Crne Gore
 7. Gordan S. Karaman: Taksonomski problemi vrste Bogidiella (Medigidiella) dalmatina S. Kar. 1953 (fam. Bogidiellidae) i srodnih taksona (202. Prilog poznavanju Amphipoda)
 8. Zora Vučinić: Patogene odlike vrsta roda Monilinia na koštičavom voću
 9. Vojislav Novosel: Genetičko ispitivanje učestalosti hromozomskih aberacija u osoba sa kongenitalnim malformacijama u Crnoj Gori
 10. Slobodan Dajović: О matematičkim metodama optimalnog upravljanja
 11. Dragutin Đukić, Leka Mandić, Goran Marković: Uticaj otpadnih voda Čačka i Gornjeg Milanovca na sastav zajednica planktonskih mikroorganizama reke Zapadne Morave
 12. Goran Marković, Slavica Simović: Promene u ihtiofauni reke Zapadne Morave kao posledica čovekovih aktivnosti
 13. Emilija Nenezić, Milica Matavulj, Josif Milin: Strukturne promene tireoidne žlezde u laktaciji pod dejstvom alkohola
 14. Božina M. Ivanović, Milan Đ. Pravilović: Osteološki nalazi — tumul iz Zetske ravnice