Оп­шти (фи­ло­зоф­ско­прав­ни) по­глед на раз­вој ин­сти­ту­та упра­вља­ња ком­па­ни­ја­ма у упо­ред­ном пра­ву и прак­си

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top