Жизнъ и произведения академика Михаило Стеванович

Život i djelo akademika Mihaila Stevanovića
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
16–17. 05. 2002.
Book number in Edition:
59
Department:
Book number in Department:
21
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
392
ISBN:
86-7215-132-1
COBISS.CG-ID:
4442896
Short link to the book:
http://canupub.me/4m1s
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. РИЈЕЧ АКАДЕМИКА БРАНИСЛАВА ОСТОЈИЋА 
 2. ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ АКАДЕМИКА МИЛИНКА ШАРАНОВИЋА
 3. Живојин СТАНОЈЧИЋ: HOMMAGE МИХАИЛУ СТЕВАНОВИЋУ
 4. Асим ПЕЦО: ПРОФЕСОР МИХАИЛО СТЕВАНОВИЋ ОЧИМА ЈЕДНОГ СВОГ САРАДНИКА
 5. Хаснија МУРАТАГИЋ-ТУНА: МИХАИЛО СТЕВАНОВИЋ О ДРУГИМ ЛИНГВИСТИМА
 6. Бранислав ОСТОЈИЋ: ЊЕГОШЕВО ДЈЕЛО У ЈЕЗИЧКИМ И ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКИМ ТУМАЧЕЊИМА МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА
 7. Љубомир ПОПОВИЋ: СИНТАКСИЧКА ТЕРМИНОЛОГИЈА МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА
 8. Милош КОВАЧЕВИЋ: СТЕВАНОВИЋЕВЕ СИНТАКСИЧКЕ АНАЛИЗЕ
 9. Радоје СИМИЋ: НЕШТО О СТЕВАНОВИЋЕВИМ ПОГЛЕДИМА НА ‘ИМЕНИЧКЕ ОДРЕДБЕ’
 10. Стана РИСТИЋ: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА У ПРЕДСТАВЉАЊУ ЈЕДИНИЦА ЛЕКСИЧКОГ СИСТЕМА
 11. Драго ЋУПИЋ: ГОВОРИ ЦРНЕ ГОРЕ У ПРОУЧАВАЊУ МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА
 12. Миодраг ЈОВАНОВИЋ: СИСТЕМ АКЦЕНТУАЦИЈЕ У ГОВОРУ ПИПЕРА – ОД СТЕВАНОВИЋЕВОГ ОПИСА ДО САВРЕМЕНОГ СТАЊА
 13. Маријана КИРШОВА: ПЕРСПЕКТИВЕ ТРАНСПОНОВАЊА У ПРАКСУ НЕКИХ СТЕВАНОВИЋЕВИХ ИДЕЈА О ГЛАГОЛСКОМ СИСТЕМУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 14. Радмило МАРОЈЕВИЋ: МИХАИЛО СТЕВАНОВИЋ КАО ЊЕГОШОЛОГ
 15. Миодарка ТЕПАВЧЕВИЋ: РЕЧЦА СЕ КАО ГРАМАТИЧКО СРЕДСТВО УОПШТАВАЊА И ОБЕЗЛИЧАВАЊА У ДЈЕЛУ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 16. Милица РАДОВИЋ-ТЕШИЋ: СТЕВАНОВИЋЕВ ПРИСТУП ТВОРБИ РЕЧИ
 17. Соња НЕНЕЗИЋ: О НЕКИМ ПИТАЊИМА ТВОРБЕНЕ СТРУКТУРЕ СЛОЖЕНИЦА
 18. Михаило ШЋЕПАНОВИЋ: НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП У ДИЈАЛЕКТОЛОШКИМ РАДОВИМА МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА. ПИТАЊЕ МЕТОДА И ТЕРМИНОЛОШКЕ АПАРАТУРЕ
 19. Драга БОЈОВИЋ: О НЕКИМ РЕФЛЕКСИМА “ЈАТА” У СЈЕВЕРОЦРНОГОРСКИМ ГОВОРИМА
 20. Милан СТАКИЋ: МОРФОНОЛОШКЕ ПОЈАВЕ У ГРАМАТИЧКОМ СИСТЕМУ МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА
 21. Миомир АБОВИЋ: КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦРТЕ И НЕКЕ ЗАНИМЉИВОСТИ У ВЕЗИ СА УПОТРЕБОМ ЗАМЈЕНИЦЕ СВОИ, –А, –Е У СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕВАНЂЕЉСКИМ СПОМЕНИЦИМА
 22. Рајка ГЛУШИЦА: УПОТРЕБА ПРИДЈЕВА ОДРЕЂЕНОГ И НЕОДРЕЂЕНОГ ВИДА У ЦРНОГОРСКОЈ ПРИПОВЈЕДАЧКОЈ ПРОЗИ XИX ВИЈЕКА
 23. Зорица РАДУЛОВИЋ: О ПРИДЈЕВИМА НА –ИВ И –ЉИВ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 24. Живојин СТАНОЈЧИЋ: ИЗ СТЕВАНОВИЋЕВИХ УЧЕЊА О РЕЧЕНИЦИ
 25. Божо ЋОРИЋ: МИХАИЛО СТЕВАНОВИЋ КАО ДЕРИВАТОЛОГ – ТЕРМИНОЛОШКА ПИТАЊА
 26. Милорад ДЕШИЋ: МИХАИЛО СТЕВАНОВИЋ КАО ЛЕКСИКОГРАФ
 27. Драгана МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ: МИХАИЛО СТЕВАНОВИЋ И НЕГОВАЊЕ ЈЕЗИКА СРПСКОГ
 28. Ненад ВУКОВИЋ: ДАНАШЊИ ОДНОС ПРЕМА КУЛТУРИ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКО ЧИСТУНСТВО – НЕКАДА И САДА У СВЈЕТЛУ ДЈЕЛА МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА
 29. Јелица ЈОКАНОВИЋ-МИХАЈЛОВ: ЈЕЗИЧКИ РАЗВОЈ И ОРТОЕПСКА НОРМА
 30. Снежана БАУК: НЕКИ АСПЕКТИ ДИЈАХРОНИЈЕ У НАУЧНОМ ОПУСУ МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА
 31. Марија-Магдалена КОСАНОВИЋ: МИХАИЛО СТЕВАНОВИЋ И НАСТАВА ЈЕЗИКА
 32. Александар МИЛАНОВИЋ: СТЕВАНОВИЋЕВА ВИЂЕЊА ПРЕДВУКОВСКОГ ПЕРИОДА РАЗВОЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
 33. Јелица СТОЈАНОВИЋ: УПОТРЕБА КОНСТРУКЦИЈЕ К+Д И ЊЕНА КОНКУРЕНТНА СРЕДСТВА У ДИЈАХРОНИЈИ И САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 34. Станислав СТАНКОВИЋ: МИХАИЛО СТЕВАНОВИЋ И САВРЕМЕНА СЛОВЕНОМАКЕДОНСКА КУЛТУРА
 35. Радојица ЈОВИЋЕВИЋ: ПОВОДОМ ЦРКВЕНОСЛОВЕНИЗАМА У СТЕВАНОВИЋЕВУ И БОШКОВИЋЕВУ РЈЕЧНИКУ УЗ ЦЈЕЛОКУПНА ДЈЕЛА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 36. Живојин СТАНОЈЧИЋ: ЗАВРШНА РИЈЕЧ
 37. БИБЛИОГРАФИЈА ПРОФЕСОРА МИХАИЛА СТЕВАНОВИЋА