Кон­цеп­ци­ја, ком­по­зи­ци­ја и кре­а­ци­ја у по­е­ми „Ја­ма” Ива­на Го­ра­на Ко­ва­чи­ћа

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
blood,‍ darkness,‍ death,‍ executioner,‍ life,‍ light,‍ pit,‍ scream
Scroll to Top