Da li je problem konkurentnosti shvaćen na pravi način u okviru „nove” razvojne ekonomske paradigme Crne Gore?

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top